Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.parsifal.pl oraz Polityka prywatności

 

I. Autorstwo i własność

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.parsifal.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę PARSIFAL s.c. Systemy Komputerowe Krzysztof Cała, Krzysztof Wnętrzak z siedzibą przy ul. Polskiej 43 w Gdyni (81-334) (zwaną dalej PARSIFAL). Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to biuro@parsifal.com.pl.

Administratorem strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki: PARSIFAL s.c. Systemy Komputerowe Krzysztof Cała, Krzysztof Wnętrzak z siedzibą przy ul. Polskiej 43 w Gdyni (81-334).

II. Zobowiązanie użytkownika

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla większości przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome).

Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej poprzez wysłanie wiadomości zawierającej dane osobowe na podany adres poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań na Państwa rzecz. W przypadku braku zgody, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez stanowi ww. zgoda. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@parsifal.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Postanowienia ogólne

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:

– Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO]. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy oraz inne podane dobrowolnie w treści wiadomości.

IV. Zawartość Serwisu

Serwis przedstawia informacje o firmie PARSIFAL i o naszej ofercie, o naszych pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez PARSIFAL, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, PARSIFAL nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

V. Zbieranie danych anonimowych

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

VI. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. poprzez wysłanie wiadomości zawierającej dane osobowe na podany adres poczty elektronicznej. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

1) Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie.

2) Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.

3) Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie.

4) Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani.

5) Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

6) Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku.

7) Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie zwartym w wiadomości wysłanej przez Państwa, przy czym przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji Państwa zapytania.

VII. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej,  w tym w szczególności do:

1) Wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@parsifal.com.pl.

2) Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

VIII. Przekazywanie danych osobowych

Zobowiązujemy się, że bez dodatkowego upoważnienia, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

IX. Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:

1) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

2) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,

3) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

4) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,

5) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;

6) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.

Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. PARSIFAL nie będzie pociągane do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

X. Zagrożenia

Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

1) Spam;

2) Wirusy;

3) Konie Trojańskie,

4) Ataki hakerskie.

Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. X zagrożeń, w szczególności poprzez:

1) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

2) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

XI. Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego.

2) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3) Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

XII. Uwagi

Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności lub jakiejkolwiek części naszego Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@parsifal.com.pl.

Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca Internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

XIII. Reklamacje

1) Reklamacje kierować należy na adres e-mail: biuro@parsifal.com.pl

2) Reklamacja powinna zawierać:

– wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu,

– dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.

3) Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego

Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Spółki z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4) Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

XIV. Zmiana regulaminu

1) O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie www Serwisu.

2) Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4) Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

XV. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2018 roku.

2) W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy:

– Ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219,

– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),

– Kodeksu cywilnego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy PARSIFAL s.c. Systemy Komputerowe K. Cała, K.Wnętrzak z siedzibą przy ul. Polskiej 43 w Gdyni (81-334).
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy – w tym wysyłania ofert handlowych na Państwa żądanie, a także w związku z realizacją umowy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych w postaci: posiadania historii zamówień klientów, a także prowadzenia bazy klientów – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 3. W każdym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele wskazane w punkcie 2 lit. c) pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@parsifal.com.pl.
 4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie są udostępniane innym podmiotom, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.